Брайлово писмо без граници

index

Какво е “Брайлово писмо без граници” (BWB)?

BWB е организация за развитие, която създава програми за обучение и Брайлови книжни печатници за хора със зрителни увреждания. Организацията се стреми да работи навсякъде по света, тъй като няма намерение да поставя граници за незрящите хора. Важно е всеки човек да има възможности в обществото. BWB възнамерява да използва Брайловото писмо, за да даде на зрително затруднените лица възможност да използват Брайловото писмо и да могат да получат достъп до литература и знания. След като тези хора се научат как да използват Брайловото писмо, това ще им даде възможност да научат професия, която им позволява да бъдат интегрирани в обществото. Една от целите на BWB е реализирането на Международен институт за социални предприемачи (IISE) в Тривиандрум, Керала, Южна Индия.

Ценности и вярвания

Няма граници във възможностите на хората със слепота.

Слепотата не е причина за социално изключване.

Слепотата трябва да се разглежда като лишена от пристрастия, а не като напрежение или отклонение.

Слепотата не е увреждане, когато: (1) обществото приема слепотата като равнопоставена форма на живот и не бива да се прави дискриминация на хората със зрителни увреждания; (2) хората със слепота имат достъп до възможности, които им позволяват да научат техники и методи, които компенсират неспособността им да виждат; (3) хората със зрителни увреждания могат да се организират и да работят за равни възможности.

photo

Целеви групи

Хора със зрителни увреждания, независимо от раса, вероизповедание, национален произход, пол, възраст, способности, социален статус, финансово състояние, религиозна принадлежност.

Дейности и цели

Фокусиране върху това да се помогне, за да може хората със зрителни увреждания да си помагат сами.
Обучение на зрително затруднени хора от цял свят, за да могат да създадат свои центрове за обучение на Брайлово писмо без граници за слепи, социални проекти за други маргинализирани групи хора или екологични проекти в собствените региони / страни (обучението включва: Управление, планиране на проекти, умения за набиране на средства, обучение по английски език, обучение по реч и дебат; Компютърен хардуер и софтуер, използване на специална екипировка за слепи; Административни и счетоводни умения, комуникации и връзки с обществеността, Практическо обучение в съществуващи проекти за развитие).

Източник: http://www.braillewithoutborders.org/ENGLISH/index.html

Снимков материал: http://www.braillewithoutborders.org/ENGLISH/index.html